Helene Probst.

Sundhedsstyrelsen fremlægger plan for revaccination: De fleste får først 3. stik i 2022

Sundhedsstyrelsen fremlægger nu den længe ventede plan for revaccination. Revaccinationen kommer til at foregå i flere faser, og de fleste danskere får først 3. stik i 2022.

Første fase er allerede i gang med beboere på plejehjem og borgere med særligt svækket immunforsvar. I alt 67.866 borgere i disse to grupper har fået 3. stik. Det er nu meningen, at borgere på 85 år og derover kommer med i denne fase.

I den næste fase er det forventningen, at borgere på 65 år og derover, sundhedspersonale og personer i øget risiko vil få et tilbud om revaccination mod covid-19.

”Vi har heldigvis nogle gode og virkelig effektive vacciner i vores program, som beskytter langt de fleste mod alvorlig sygdom som følge af covid-19. Men der er en del af de ældre på 85 år og derover, som kan have haft en mindre effekt af deres primære vaccination på grund af deres alder, og som desuden har været færdigvaccineret i noget tid, og som samtidig også har en øget risiko for at udvikle mere alvorlig sygdom. Dem vil vi gerne være helt sikre på, at vi får beskyttet godt, og derfor mener vi, at tiden er inde til at tilbyde de allerældste at få et ekstra stik,” siger vicedirektør  i Sundhedsstyrelsen, Helene Probst.

Det er Sundhedsstyrelsens forventning, at størstedelen af den øvrige befolkning vil skulle revaccineres på sigt, men at det tidligst bliver aktuelt i 2022.

Ud over de allerældste anbefaler Sundhedsstyrelsen også, at borgere, der er vaccineret i tilvalgsordningen med en-dosis vaccinen fra Johnson & Johnson får tilbud om revaccination med en mRNA vaccine, altså enten Moderne eller Pfizer.

Danske overvågningsdata og en gennemgang af eksisterende litteratur viser, at vaccineeffektiviteten er lavere blandt de, der er blevet vaccineret med en enkelt dosis af Johnson & Johnson end hos personer, der er vaccineret med en vaccine godkendt til vaccination med to doser. 

”Vi kan se, at vaccinen fra Janssen (datterselskab af Johnson & Johnson, red.) fortsat giver en god beskyttelse imod alvorlige sygdomsforløb, men at effekten ift. at beskytte mod smitte med ny coronavirus falder, særligt pga. deltavarianten. Vi forventer desuden, at effekten vil falde yderligere i den kommende tid. Derfor mener vi, at det bedste er at anbefale, at borgere, som har modtaget vaccinen fra Janssen i tilvalgsordningen får en booster med en mRNA vaccine. Det vil give en styrket og længerevarende beskyttelse,” siger Helene Probst.

Det forventes at vaccinen fra Pfizer og Moderna bliver godkendt til revaccination i løbet af oktober. Danmark har lager og kontrakter på et tilstrækkeligt antal mRNA-vacciner til at kunne tilbyde revaccination af den samlede danske befolkning.

Planen får en positiv modtagelse fra Lægeforeningen.

”Vacciner virker, og det er helt centralt med revaccination af både ældre og sårbare patienter, sundhedspersoner og befolkningen som helhed. For læger og andre sundhedspersoner er det både vigtigt med det tredje stik for at undgå selv at blive syge, men naturligvis også for at undgå risikoen for at smitte patienter og egne pårørende,” siger Camilla Noelle Rathcke, formand for Lægeforeningen.

Udmeldingen fra Sundhedsstyrelsen er, at man tilbydes en vaccination med udgangspunkt i tidligere vaccinationstidspunkt.

”Vaccinerne har fortsat en høj effekt, og det forlyder fra styrelsen, at Danmark har de vacciner, der skal bruges til revaccination. Så alt i alt ser det fornuftigt ud,” siger Lægeforeningens formand.

 

 

Fakta om revaccination 

  • Borgere på 85 år og ældre kan få deres 3. stik fra 1. oktober. Der skal dog være gået mindst seks måneder efter færdigvaccination.
  • Borgere, der har modtaget vaccinen fra Johnson & Johnson, vil også blive tilbudt en ekstra vaccination fra 1. oktober. Der skal være gået mindst 12 uger fra færdigvaccination.
  • Begge grupper vil modtage invitation til revaccination ved brev i e-boks.
  • Personer, der er fritaget for digital post, får tilsendt et fysisk brev.
  • Når man har modtaget sin invitation, kan man bestille tid på vacciner.dk

 

 

Sundhedsstyrelsens plan - ifølge Sundhedsstyrelsens notat:

Revaccination af personer med svært nedsat immunforsvar

Revaccination af personer med svært nedsat immunforsvar blev iværksat i uge 36. Et tilbud om revaccination til denne gruppe beror på, at personer med svært nedsat immunforsvar har betydeligt nedsat effekt af primærvaccination mod covid-19 og samtidig har en særligt øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19. Der er nogen evidens for, at en 3. dosis vaccine kan øge disse patienters immunrespons, og Sundhedsstyrelsen vurderer, at forebyggelsespotentialet opvejer risikoen for mulige bivirkninger.

Revaccination af personer på plejehjem

Revaccination af personer på plejehjem blev iværksat i uge 36. Et tilbud om revaccination til denne gruppe beror på, at personer med høj alder har en øget risiko for nedsat eller manglende effekt af vaccinen samt en særlig øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19. Samtidig var plejehjemsbeboerne blandt de første, der blev primærvaccineret.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at forebyggelses potentialet opvejer risikoen for mulige bivirkninger.

Revaccination af personer på 85 år og derover

Et tilbud om revaccination til personer på 85 år og derover beror på viden om at særligt denne aldersgruppe har en høj risiko for et alvorligt forløb som følge af covid-19. Derudover beror et tilbud om revaccination til denne gruppe på viden om et begyndende fald i immunitet ca. seks måneder efter afsluttet primærvaccination, samt at denne gruppe både har en højere risiko for nedsat effekt af primærvaccination og et øget fald i immunitet, grundet deres høje alder.

Sundhedsstyrelsen vurderer således, at der allerede nu er et betydeligt forebyggelsespotentiale ved at tilbyde revaccination til personer på 85 år eller derover, og at forebyggelsespotentialet opvejer risikoen for mulige bivirkninger.

Ud fra et forsigtighedsprincip og et ønske om at sikre rettidigt revaccination af en aldersgruppe, der har en særlig høj risiko for alvorlig sygdom og død som følge
af covid-19, igangsættes således revaccination af personer på 85 år og derover tidligst 6 måneder efter færdigvaccination svarende til opstart primo oktober 2021. Revaccination af denne aldersgruppe kan ske off-label, dvs. inden EU-godkendelse foreligger.

 

Dernæst anbefaler Sundhedsstyrelsen følgende foreløbige plan for revaccination af de øvrige befolkningsgrupper, hvor den endelige timing afhænger af yderligere data, særligt i forhold til fald i immunitet i de pågældende grupper og bivirkninger, samt at der foreligger en EU-godkendelse af vaccinerne til brug for revaccination:

 

Revaccination af personer mellem 65-84 år

Et tilbud om revaccination til personer i aldersgruppen 65-84 år beror på, at man fra omkring de 65 år ser en begyndende, øget risiko for et alvorligt forløb som følge af covid-19, og Sundhedsstyrelsen vurderer, at forebyggelsespotentialet ved at tilbyde revaccination til personer mellem 65-84 år, opvejer risikoen for mulige bivirkninger.

For nuværende ses der ikke tydelige tegn på fald i immunitet for denne aldersgruppe, og det er endnu uafklaret, præcist hvilket tidsinterval siden primærvaccination, der vil sikre den bedst mulige effekt af revaccination (f.eks. 6, 9 eller 12 måneder efter primærvaccination). Der er således behov for yderligere viden vedrørende fald i immunitet siden færdigvaccination for denne aldersgruppe, samt yderligere dokumentation vedr. effekt ved revaccination, før der kan træffes endelig beslutning om, hvornår aldersgruppen tilbydes revaccination. Dertil skal nævnes, at de 65-84-årige er en relativt stor gruppe med et stort aldersspænd og dermed tilsvarende forskelle i fald i immunitet over tid. Hovedparten af aldersgruppen
er færdigvaccineret over en periode på ca. fire måneder fra april-juli 2021.

En endelig beslutning ift. timing af revaccination i denne gruppe vil forventeligt træffes i oktober 2021. Der lægges dog allerede nu en konkret plan for revaccination af de 65-84- årige i perioden oktober til december 2021, så man kan gå i gang umiddelbart ved behov. Da de ældste i gruppen er færdigvaccineret i begyndelsen af april, vil de tilsvarende blive tilbudt revaccination først, forventeligt i oktober 2021. Såfremt EU-godkendelsen trækker ud, kan de ældste i denne gruppe evt. vaccineres off-label.

 

Revaccination af personale i sundheds-, social- og ældresektoren

Et tilbud om revaccination til personale i sundheds-, social- og ældresektoren vil bero på at sundhedspersonale, særligt frontpersonale med høj eksponering til smitte og kontakt med personer i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19, var blandt nogle af de første, der blev tilbudt vaccination mod covid-19. Generelt forventes den enkelte at have en høj effekt af primærvaccination, og immuniteten forventes at falde langsommere blandt denne gruppe, end i de ældre aldersgrupper. Det må dog antages, at der i gruppen vil være et vis fald i immunitet pga. tid siden vaccination, hvilket kan føre til gennembrudsinfektioner og dermed en risiko for at videregive smitte til personer i særlig øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19.

Sikkerheden ved revaccination af denne gruppe bør belyses yderligere, da der overvejende er tale om yngre personer under 65 år, hvor der kan være en potentiel risiko for et øget immunrespons ved revaccination og dermed en større forekomst af bivirkninger.

En endelig anbefaling vedr. timing af revaccination for denne gruppe afventer tilsvarende yderligere viden, der dels kan belyse fald af immunitet over tid for personer under 65 år, og dels sikkerhed ved revaccination af yngre med et stærkt immunrespons på vaccination. Det er Sundhedsstyrelsens forventning, at denne gruppe vil have en vis beskyttende immunitet i mindst 12 måneder efter primærvaccination, men grundet risikoen for at videregive smitte til personer i øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19, kan der ud fra et forsigtighedsprincip være behov for tidligere revaccination.

Endelig stillingtagen til, hvornår denne gruppe skal tilbydes revaccination, vil forventeligt ske i oktober 2021. Der planlægges efter, at man kan gå i gang, såfremt der fremkommer viden, der tilsiger, at der er behov for revaccination.

 

Revaccination af personer under 65 år med øget risiko for alvorligt forløb med COVID-19

For personer under 65 år med øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19 kan deres sygdom eller igangværende behandling potentielt medføre en grad af nedsat effekt af primærvaccination. Revaccination af personer med svært nedsat immunforsvar, enten som følge af sygdom eller som følge af behandling er påbegyndt. Det vurderes løbende, om der bør tilføjes yderligere personer til denne gruppe.

Før der kan træffes endelig beslutning om, hvornår gruppen som helhed tilbydes revaccination, er der behov for yderligere viden vedrørende fald i immunitet siden færdigvaccination for denne gruppe, herunder yderligere viden om hvordan visse sygdomme og tilstande påvirker den enkeltes immunitet. Der er desuden behov for yderligere dokumentation vedr. sikkerhed ved revaccination.

Endelig stillingtagen, til hvornår den samlede gruppe kan påbegynde revaccination, vil forventeligt ske i oktober, når der foreligger yderligere viden vedrørende effekt og sikkerhed. Der planlægges efter, at man umiddelbart kan starte revaccination, såfremt der fremkommer viden, der tilsiger, at der er behov for revaccination.

 

Revaccination målrettet den øvrige befolkning

Det er Sundhedsstyrelsens forventning, at den øvrige danske befolkning på sigt vil tilbydes revaccination mod covid-19 og at dette tidligst bliver aktuelt i 2022.

Der afventes yderligere viden vedrørende effekt og sikkerhed af revaccination, samt en antydning af en faldende immunitet på befolkningsniveau, før der er grundlag for en bred anbefaling af revaccination.

 

Emner: coronavaccine

Del artiklen med dine venner