"Vi ser jo, at de børn, der kommer hos os, bliver både tungere og yngre. Og vi får henvisninger på endog meget små børn under skolealderen," siger Søren Hagstrøm.

Læger fra forskellige specialer vil samarbejde om overvægtige børn

DE TUNGE  DANSKERE

Tema på Medicinske Tidsskrifters sider om de stadigt tungere danskere. 

Det forventer Steno Diabetes Center Nordjylland, når det fysisk rykker med ind i det nye supersygehus i Aalborg om et par år, for så sker det hånd i hånd med Videncenter for Børn og Unge med Overvægt.

Siden Steno Diabetes Center Nordjylland blev etableret i 2018, har der været tæt samarbejde mellem diabetescenteret og pædiatrisk afdeling.

"Fordi de lægefaglige specialer er organiseret, som de er, mangler der en kobling mellem forskning i og behandling af overvægt og prædiabetes i barnealderen og manifest type 2-diabetes i voksenalderen," siger forskningsansvarlig overlæge på Børne og Ungeafdelingen på Aalborg Universitetshospital, Søren Hagstrøm.

"Der er brug for en helhedsorienteret indsats, der går på tværs af alder. Derfor skrev vi en børnesøjle ind i drejebogen for etableringen af Steno Diabetes Center Nordjylland med et særligt fokus på transition og prædiabetes. Når vi nu også kommer til at arbejde i samme bygning, får vi flere muligheder for at trække på hinandens viden, erfaring samt dele projekter og ressourcer."

Overvægt, fedtlever og prædiabetes

Viden om prædiabetes og type 2-diabetes hos børn er begrænset. Opfattelse af type 2-diabetes som en gammelmandssygdom, der skyldes vellevned, hænger ved. Det er dog ikke ukendt, at også børn kan få type 2-diabetes. Mange af de børn og unge med et BMI over 30 og svær overvægt i størrelsesordenen 150-160 kilo, der henvises til ambulant behandling på Videncenter for Børn og Unge med Overvægt, har også fedtleverproblematikker, og 20-30 procent har prædiabetes. For at forebygge, at børn, der er i risiko for senere at udvikle type 2-diabetes, forsvinder ud af systemet, når de fylder 18 år, har man derfor også i samarbejde med Steno Diabetes Center Nordjyllandetableret en transitionsindsats.

"Vi ved, at højintensitets interval træning og ændrede kostvaner virker, og vi ved også, at jo tidligere, man griber ind med forebyggelse og behandling af overvægt, jo bedre effekt får man," siger Søren Hagstrøm.

"Men vi har brug for at finde ud af, hvordan gode resultater også bliver til varige forandringer."

Både tungere og yngre

Svær overvægt hos børn er en advarselslampe, der lyser stadigt kraftigere, ikke kun i form af store konsekvenser for børns trivsel men også i forhold til udvikling af fedmerelaterede sygdomme som f.eks. type 2-diabetes.

"Vi ser jo, at de børn, der kommer hos os, bliver både tungere og yngre. Og vi får henvisninger på endog meget små børn under skolealderen," siger Søren Hagstrøm.

"De børn, der henvises til os, udgør 10-12 procent af de børn, der er i regionen, men dertil kommer yderligere 20.000 med almindelig overvægt, som vi ikke ser i behandlingssystemet. Heller ikke i forhold til dem kan vi vente med at gøre noget, og måske skal vi endda i gang meget tidligere, når børnene er helt små."

På tværs af specialer og alder

Fordi børn behandles af børnelæger og voksne behandles i mange forskellige specialer, kan det ifølge Søren Hagstrøm være svært at fastholde en sammenhængende indsats, når børnene bliver unge voksne. Når de nordjyske forskere samles i de samme fysiske rammer, får de også større muligheder for at samarbejde om både behandling og forskning på tværs af alder.

"Rent praktisk kan vi udnytte hinandens udstyr, studieopstillinger og trække på hinandens ressourcer, viden og erfaringer," siger Søren Hagstrøm.

"Målet er at skabe et kontinuum, hvor vi får viden om, hvad der virker, og hvordan vi fastholder resultaterne, ikke mindst hos de unge, der aldersmæssigt står i et svært livsskifte."

Forebyggelse indbygget i familierne

Mange projektfinansierede kommunale projekter har måttet se gode resultater forsvinde på grund af mangel på forankring. Målet med både behandling og forskning er derfor ifølge Søren Hagstrøm at finde måder, hvorpå en sund adfærd bygges ind i hverdagen og familierne.

"Overvægt følges ofte med social ulighed, og det er også med til at forringe de langtidsholdbare resultater," siger han.

Nordjylland er en af de regioner i Danmark, der er hårdest ramt både af stigningen i overvægt og den dertil knyttede social skævhed. Derfor er det ifølge Søren Hagstrøm vigtigt, at problematikken tackles i et samarbejde mellem regioner og kommuner.

"Man kan sige, at det tværsektorielle indsats er et mantra. Vi kan forske og behandle, men det er kommunerne, der har adgang til børn og deres familier, og som med dagligdags motionstilbud kan fastholde resultaterne," siger han.

"På børneafdelingen har vi i mange år prioriteret et godt netværk om indsatsen, og vi er nok unikke, fordi vi allerede har et godt samarbejde med alle kommunerne, som også er er meget positive i forhold til at handle på udfordringen."

Plan for børn og unge

Et tæt samarbejde mellem Steno Diabetes Center Nordjylland og Pædiatrisk afdeling på Aalborg Universitetshospital om en række supplerende aktiviteter skal sikre, at børn og unge samt deres pårørende oplever et løft i tilbuddene og et mere patientcentreret og sammenhængende forløb.

Tiltagene består af:

  • Transitionsklinik, som skal styrke overgang fra barn til voksen
  • Styrket tilbud til børn og unge med diabetes og psykisk lidelse
  • Ressourceprofil for familier med børn og unge med diabetes
  • Styrket opfølgning ved dysreguleret diabetes hos børn og unge
  • Styrket tilbud til børn og unge med prædiabetes.

Kilde: Drejebog for etablering af Steno Diabetes Center Nordjylland

Emner: overvægt

Del artiklen med dine venner