Tavshedspligten

Alle sundhedspersoner er underlagt tavshedspligt. For dig betyder det, at en sundhedsperson ikke uden dit samtykke må videregive oplysninger om dit helbred eller andre fortrolige oplysninger.

Du kan derfor nægte, at oplysninger om dig går videre til andre personer, pårørende eller myndigheder. Der er dog nogle få tilfælde, hvor oplysningerne alligevel kan videregives.

Oplysninger om helbred, personlige og økonomiske forhold regnes for fortrolige oplysninger. Det betyder, at langt de fleste oplysninger om dig, som sundhedspersonalet får kendskab til i forbindelse med din behandling, er fortrolige.

Tavshedspligten omfatter for eksempel oplysninger om diagnoser og undersøgelser, indlæggelse på et sygehus, behandling på en skadestue, sociale problemer, misbrug af nydelsesmidler, strafbare forhold, privatøkonomi, gæld, formue og skatteforhold osv.

Din ægtefælle, samlever, nære slægtninge og andre pårørende er i juridisk forstand "uvedkommende" i forhold til dine helbredsoplysninger og lignende.

Selvom det især ved alvorlige og livstruende sygdomme kan have stor betydning, at pårørende indgår i behandlingsforløbet, skal du som patient give samtykke til, at dine pårørende får fortrolige oplysninger om dig. Sundhedspersonen må ikke give oplysninger om dine forhold til pårørende "under fire øjne", uden at du får noget at vide om samtalen.

Når det gælder børn og unge under 18 år, har sundhedspersonen ikke tavshedspligt over for forældrene (forældremyndighedens indehaver). Som udgangspunkt skal forældre aktivt informeres om deres børns forhold.

Dog kan tavshedspligt over for forældrene være nødvendig, hvis der er afgørende hensyn til barnet og dets forhold til forældrene. For eksempel hvis der er tale om behandling af barnet eller den unge i relation til seksuallivet, eller hvis oplysningerne kan give anledning til alvorlige konflikter. Oplysning om, at barnet eller den unge er i live, eller hvor de opholder sig, skal altid videregives til forældrene.

Tavshedspligten gælder også mellem sundhedspersoner, for eksempel mellem hospitalslægen og din egen praktiserende læge. Du skal derfor som udgangspunkt have givet dit mundtlige samtykke til videregivelse af helbredsoplysninger m.v., før en sundhedsperson må videregive disse til en anden sundhedsperson.

Samtykke

Der er dog en række undtagelser til denne hovedregel.

Den vigtigste undtagelse er, at sundhedspersoner, for eksempel på en sygehusafdeling, uden patientsamtykke kan videregive helbredsoplysninger m.v., hvis disse er nødvendige i det aktuelle behandlingsforløb. 

Af samme årsag får din egen læge oplysninger om sygdom og behandling, hvis du efter et sygehusophold skal gå til videre kontrol eller efterbehandling hos lægen. Skal du derimod ikke til kontrol eller efterbehandling, får din egen læge ingen oplysninger, medmindre du giver dit samtykke.

Du kan på ethvert tidspunkt meddele, at der ikke må gives oplysninger om én til andre sundhedspersoner, sygehusafdelinger eller for eksempel til egen praktiserende læge.

 Hvis der skal gives oplysninger til andre formål end behandling (for eksempel i forskningsøjemed, til de sociale myndigheder, arbejdsgiver eller lignende), kræver det som hovedregel, at du giver dit skriftlige samtykke. Et skriftligt samtykke gælder et år frem, hvis ikke du trækker det tilbage inden.

Der findes enkelte undtagelsestilfælde, hvor sundhedspersonen kan give oplysninger videre uden samtykke til andre formål end behandling. Det kan for eksempel være ved efterforskning af alvorlig kriminalitet, eller hvor det direkte følger af lovgivningen.

Tavshedspligten ophæves ikke, fordi en patient dør. Det er den læge, som havde ansvaret for patienten op til dødstidspunktet, der må vurdere, om det stemmer overens med hensynet til afdøde at videregive oplysninger til de pårørende.

Som udgangspunkt kan nærmeste pårørende udelukkende få information om den afdødes dødsårsag, dødsforløb og dødsmåde.

Del artiklen med dine venner